Find a school

Over Melville-Knox

Achtergrond

Schotland heeft geen netwerk van Reformatorische of zelfs meer algemeen Christelijke scholen zoals Nederland. Dit komt gedeeltelijk door de geschiedenis van de Schotse scholen. De meeste scholen in het verleden stonden onder toezicht van de kerken. Op een gegeven moment werden deze aan de overheid overgedragen en deze beloofde het Christelijke karakter van de scholen te handhaven. De meeste oudere mensen kunnen zich nog herinneren dat ze de ‘Shorter Catechism’ (Catechismus) moesten leren op school. Dit is nu helaas helemaal verdwenen.. De overheidsscholen zijn nu seculier en humanistisch. Het wordt voor Christenen steeds moeilijker om hun kinderen hier met een goed geweten heen te sturen. Het hele leerstelsel en het wereldbeeld dat aan de kinderen geleerd wordt staat lijnrecht tegenover de Bijbel. Daarom wordt de nood steeds groter om (Reformatorisch) Christelijke scholen op te richten. Op dit moment is er een algemeen Christelijke school in Edinburgh, een Reformatorische school (Providence) in Stornoway en een Reformatorische school in Glasgow (Sunrise, nu Melville-Knox). In Inverness zijn ze druk bezig met de opzet van een nieuwe school.

De Christelijke scholen in Schotland verschillen met die van Nederland: ze meestal erg klein (10/20/30 leerlingen is gewoon) en ze krijgen van overheidswege (in tegenstelling tot hier in Nederland) helemaal geen geld. Dit is gedeeltelijk de reden dat er zo weinig Christelijke scholen opgericht zijn: het geld is er niet. De ouders zouden dan zoveel geld moeten opbrengen voor de school dat dit vaak niet te doen is. Sommige families besluiten daarom thuis les te geven, maar de meesten sturen uit nood hun kind toch maar naar de overheidsschool.

De Reformatorische kerken in Schotland zijn heel erg klein vergeleken met Nederland. Dit heeft vele oorzaken, maar een ervan is dat de meeste kinderen naar het seculiere onderwijs gestuurd zijn. Jongeren worden beinvloed door het wereldse denken, ze krijgen vrienden die niet naar de kerk gaan en zo langzamerhand zie je ze wegdrijven van de kerk. Nederlandse Christenen beseffen vaak niet wat een zegen Christelijk onderwijs is voor hun kinderen.

BRCES

De Board for Reformed Christian Education Scotland is een overkoepelende organisatie voor Christelijke scholen op Reformatorische grondslag in Schotland. Het is vrij recent opgericht met als doel Reformatorische scholen te adviseren, ondersteunen en financieren. Daarnaast heeft het de taak het opzetten van nieuwe Reformatorische scholen te faciliteren.

Scholen kunnen lidmaatschap krijgen binnen BRCES op voorwaarden dat ze dezelfde beginselen adopteren als de andere scholen binnen BRCES. Daarnaast wordt van hen gevraagd de naam, het logo and de school uniformen te gebruiken die alle scholen binnen BRCES gemeen hebben. Dit laatste voor marketing doeleinden, naamsbekendheid en eenheidsvorming tegenover de overheid.

Melville-Knox

De scholen hebben allemaal de naam “Melville-Knox Christian Primary” or “Melville-Knox Christian Secondary” De naam is gebaseerd op twee belangrijke Hervormers die ook in het onderwijs veel voor Schotland bekent hebben. John Knox (1513-1572) was Schotland’s belangrijkste hervormer, en daarnaast zette hij een onderwijs systeem op met als doel een lagere school te stichten in elke dorp en stadsbuurt. Andrew Melville (1545-1622) zette Knox’s werk voort en richtte zich op het hoger onderwijs.

Op dit moment zijn er twee Melville Knox Christian Primary schools. Een in Glasgow (voorheen Sunrise Christian School) en in Inverness (in oprichting).

Beginselen

De Melville-Knox scholen onderschrijven allemaal dezelfde Reformatorische beginselen vastgelegd in de Westminster Confession of Faith, de Drie Formulieren van Enigheid en de Baptist Confession van 1689.

Stichting Glasgow Christian School

SGCS zet zich in voor het werven van fondsen in Nederland voor BRCES en de scholen daarbinnen. De stichting begon allereerst als ondersteuning voor Sunrise Christian School (nu Melville-Knox) in Glasgow, vandaar de naam. Het heeft zich nu uitgebreid en steunt alle Melville-Knox scholen via BRCES.

U kunt ons op de volgende manieren steunen.

Door een mail te zenden naar info@sgcs.nl / Jan.Vanpanhuis@Melville-Knox.org.uk met uw gegevens en dan zorgen wij er voor dat u binnenkort een machtigingsformulier ontvangt waarmee u de stichting machtigt om een vast bedrag maandelijks van uw bankrekening te laten afschrijven. ANBI erkend en aftrekbaar van de belastingen.

2. U kunt ook een een eenmalig bedrag overmaken op rekening van de stichting op rekening nr NL54RABO0342837338 t.n.v. Sichting Glasgow Christian School

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw steun.

Kontakt gegevens:

Mr Jan van Panhuis, Buskenhuetlaan 37, 3842 CR Harderwijk, The Netherlands Tel: 0031610916042

Finding a school

Is there a school in my area?

Check our map